Basisschool de Regenboog is een moderne dorpsschool gelegen in Stroet, onder de rook van Schagen. De ruim 100 jaar oude school met een laagdrempelige, open uitstraling, staat in een landelijke omgeving. De school wordt door kinderen uit de wijde omtrek bezocht. De kinderen komen uit de plaatsen Stroet, Sint Maarten, Groenveld, Tuitjenhorn, Dirkshorn en Warmenhuizen.


Ouders kiezen bewust voor de Regenboog vanwege de kleinschaligheid, het vernieuwde Slimfit onderwijs en de overzichtelijkheid van de ongeveer 60 leerlingen tellende school. Groot in kleinschaligheid. Op de Regenboog zijn de kinderen niet gelijk maar wel gelijkwaardig. We hechten veel waarde aan een fijne, open sfeer. Wij geloven in de driehoek school-ouder-kind. Partners in opvoeden, want u kent uw kind tenslotte het best.

Onze school sluit aan bij het niveau van de kinderen, lettend op aanleg, tempo, karakter, belangstellingswereld en milieu van het individuele kind. Sinds 2016 werkt de Regenboog met het  ‘SlimFit-principe’. SlimFit is een vooruitstrevend en efficiënt onderwijsconcept voor primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’. In het SlimFit onderwijs benutten we zoveel mogelijk de kwaliteiten van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires. Maar ook de kwaliteiten van ouders en andere vrijwilligers worden ingezet. Hiermee verhogen wij de kwaliteit en de veelzijdigheid van ons onderwijs en bieden wij passend onderwijs aan onze kinderen.

Het pedagogisch klimaat op de Regenboog kenmerkt zich door een goede balans tussen ondersteuning en uitdaging. Kernwoorden in ons pedagogisch klimaat zijn acceptatie, helpen en geholpen worden, vertrouwen krijgen en geven, (zelfstandige) houdingen bijbrengen en aanleren. Het team toont respect voor leerlingen en benadert de individuele verschillen tussen leerlingen positief. Dat wil zeggen dat we oog hebben voor ieders kwaliteiten. We zijn er attent op hoe leerlingen met elkaar omgaan en reageren passend op pestgedrag. Als team ondersteunen we het zelfvertrouwen van leerlingen door het uitspreken van positieve verwachtingen, het geven van positieve feedback en door beschikbaar te zijn bij problemen. Daarbij hanteren wij duidelijke regels en ambities!

"Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig."
De naam van onze school is heel bewust gekozen. De regenboog staat voor het verbond van God met mensen. Deze boog geeft ook de gelijkwaardigheid van alle kleuren aan. De Regenboog dankt in essentie zijn bestaan hieraan: niet één kleur kan worden gemist. Want dan is de boog incompleet. Leeftijd – geslacht – geaardheid – geloof – overtuiging – etc. zijn bij de juiste belichting zichtbaar. Hoewel ze in elkaar opgaan, zijn ze er altijd. Als we in plaats van kleuren 'mensen' lezen, ontdekken we dat mensen niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn. Hoe dan ook, we hebben elkaar nodig. Dat heet liefde en daar geloven wij in.

 
Dit uitgangspunt is voor ons ook een handvat bij het invullen van de pedagogische identiteit en tevens een kompas voor het bepalen van onze route. Zowel levensbeschouwelijk als pedagogisch-didactisch heeft dit directe consequenties voor de omgang met elkaar. Bij het toedelen van taken is er in wezen geen verschil tussen leerkracht, leerling, jongste kleuter, directeur, bestuurder, enz. Iedereen heeft zijn/haar eigen taak, toegesneden op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Hierin volgen we ook de lijn van Inclusief Onderwijs, zoals die is uitgezet in het Koersplan van Stichting Kopwerk (zie ook schoolgids). Het team heeft gekozen voor een onderwijsconcept dat tegemoet komt aan verschillende onderwijsbehoeften van kinderen en zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van het individuele kind. We streven naar het behalen van de kerndoelen en het op de juiste manier omgaan met verschillen tussen kinderen.
Wilt u de sfeer ervaren op onze school, of wilt u meer weten van ons SlimFit-concept, dan wordt u van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op. De school is telefonisch bereikbaar tijdens schooluren: 0224 551652