Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad, kort gezegd de MR. De rol van de MR is het behartigen van de belangen van ouders, kinderen, en leerkrachten, bij het tot stand komen van schoolbeleid.
Ook basisschool de Regenboog heeft haar eigen medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een afvaardiging van twee ouders en twee leerkrachten, als vertegenwoordiging van alle ouders en leerkrachten betrokken bij de school.
Onlangs heeft er een wisseling in de oudergeleding plaatsgevonden. De oudergeleding bestaat vanaf nu uit Lonneke Kossen-Groot (moeder van Jochem en Femke) en Gerty Speelman (moeder van Pieter en Ruben). De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Gerda Heddes, Anna Groen en Lonneke Balder.

Wat kan de MR precies voor u betekenen?
Op school worden belangrijke beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat iedere dag aan uw kind wordt gegeven. De MR denkt en beslist hierin mee. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere het slimfit concept, de begroting, de formatie, schooltijden, planning van vakanties en vrije dagen, overblijfregeling en alle andere denkbare onderwerpen die spelen op onze school. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, schroom dan niet om een van de MR leden hiervoor te benaderen. Zij vertegenwoordigen uw stem!

Vergaderingen
De MR overlegt meerdere keren per jaar. De directeur is bij deze vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar punten voor overleg met onze directie aandragen.

Spreek ons gerust aan als je vragen hebt. Het maakt niet uit of u een probleem of iets nieuws wilt aankaarten of dat u geïnteresseerd bent over een bepaalde aangelegenheid op onze school.

De e-mailadressen van de oudergeleding van de MR zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen de notulen van de vergaderingen terug te vinden zijn op de website van de Regenboog.

 

Notulen MR overleg 17 april 2018

Aanwezig: Lonneke B, Gerda (schoolgeleding MR), Tim (directeur), Lonneke K en Gerty (oudergeleding MR)

Notulen vorige keer:

PR: beleid gaat voorspoedig, leerlingaantal neemt toe

Gezamenlijke avond MR en OWG heeft inmiddels plaatsgevonden.

Begroting overleg Tim, Gerty en Judith heeft niet meer plaatsgevonden.

Jaarplanning wordt uitgewerkt en toegestuurd samen met de notulen

Vakantierooster:

Volgens vastgestelde weken ministerie van OCW

Verder mei vakantie 2 weken, sluit daarin aan bij het voortgezet onderwijs Schagen (Regius college)

Ruimte in vakantierooster voor 3 studiedagen

BSO; was niet rendabel te weinig kinderen die er gebruik van maken, ondanks open deuren beleid.

BSO wordt nog wel aangeboden alleen andere invulling (op de Meerkoet)

Het besluit komt van Kappio niet van de school.

De eerste weken zullen Anna en Nynke de kinderen op de nieuwe locatie begeleiden.

Jaarplanning:

Zie bijlage.

Formatie:

Wat FTE betreft kunnen we op dezelfde formatie blijven.

Bij 60 leerlingen budgettaire neutraal, tot die tijd vult Kopwerk het tekort aan. Er kan geen aanspraak meer worden gemaakt binnen de Regenboog voor werkdrukverminderde maatregelen.

Bij de formatiegesprekken zal er een vertegenwoordiger uit de oudergeleding MR plaatsnemen.

Privacybeleid; vanuit Kopwerk wordt er een protocol gemaakt deze wordt met de MR gedeeld.

Terugblik afgelopen eerste half jaar; leerlingenpopulatie stabiel, komende periode wordt nog meer ingezet op individuele leerlijnen en de Vreedzame School i.p.v. PBS

WVTTK:

Volgende vergadering dinsdag 10 juli 2018 19.30